Tạp chí đàn ông - Tạp chí playboy Việt, lãnh địa của đàn ông