năng động 1 năm. 8 tháng trước đây Nhện Đỏ

@nhen-do