năng động 1 năm. 10 tháng trước đây Nhện Đỏ

@nhen-do