Điều khoản

Điều khoản sử dụng và giấy phép sử dụng trang web

Điều khoản sử dụng này chi phối việc bạn sử dụng trang web này. Bằng việc sử dụng trang web này, bạn chấp nhận toàn bộ Điều khoản sử dụng này. Nếu bạn không đồng ý với Điều khoản sử dụng này hoặc bất cứ phần nào trong Điều khoản sử dụng này, bạn không được sử dụng trang web này.

Thế nào là sử dụng một cách thích hợp? Bạn có thể xem, tải về và in các ảnh minh họa, các ấn phẩm dạng điện tử, nhạc, hình ảnh, văn bản, video được đăng ký bản quyền (“Nội dung”) từ trang web này để dùng cho các mục đích cá nhân và phi thương mại, theo những hạn chế được lập ra dưới đây và tại những chỗ khác trong Điều khoản sử dụng này. Do đó, bạn không được:

  • Đăng Nội dung từ trang web này lên mạng Internet (bất cứ trang web, trang chia sẻ tập tin, hoặc mạng xã hội nào);
  • Tái xuất bản Nội dung từ trang web này bằng một ứng dụng phần mềm bất kỳ hoặc là một phần của ứng dụng phần mềm bất kỳ;
  • Tái sản xuất, nhân bản, sao chép, hoặc khai thác tài liệu trên trang web này vì mục đích thương mại hoặc kiếm tiền (ngay cả nếu không có lợi nhuận), bao gồm việc phân phối các ứng dụng máy tính dựa vào, kết nối với, hay liên kết (dù dưới dạng động hay tĩnh) tới trang web này;
  • Truy cập trang web này với mục đích tạo và phân phối mã nguồn, các công cụ, hoặc kỹ thuật cho việc thực hiện bất cứ hoạt động thu thập dữ liệu tự động hoặc có hệ thống nào (bao gồm nhưng không giới hạn việc rút trích thông tin, dò tìm dữ liệu, chiết xuất dữ liệu, và thu thập dữ liệu) từ trang web này hoặc có liên hệ tới trang web này;
  • Sử dụng sai trái trang web này và những dịch vụ của trang web này, chẳng hạn như can thiệp vào hoặc truy cập vào trang web này hay những dịch vụ của trang web này bằng cách sử dụng một phương thức khác hơn là cách đã được cung cấp rõ ràng;
  • Sử dụng trang web này theo bất cứ cách nào mà gây ra, hoặc có thể gây ra, thiệt hại cho trang web này hoặc làm suy yếu khả năng truy cập hay tính khả dụng của trang web này; hoặc theo bất cứ cách nào trái luật pháp, bất hợp pháp, lừa đảo, hoặc gây hại, hay liên hệ với bất cứ hoạt động hoặc mục đích trái luật pháp, bất hợp pháp, lừa đảo hoặc gây hại;
  • Sử dụng trang web này cho bất cứ mục đích nào liên quan đến marketing.

Vi phạm Điều khoản sử dụng

Không phương hại đến các quyền khác của www.depplay.com dưới Điều khoản sử dụng này, nếu bạn vi phạm Điều khoản sử dụng này bằng bất cứ cách nào, www.depplay.com có thể có hành động mà www.depplay.com xem là thích hợp để xử lý sự vi phạm ấy, bao gồm việc tạm ngừng việc truy cập của bạn vào trang web này, không cho phép bạn truy cập vào trang web này, chặn các máy tính sử dụng địa chỉ IP của bạn để truy cập vào trang web này, liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ Internet của bạn để yêu cầu họ chặn sự truy cập của bạn vào trang web này và/hoặc có hành động pháp lý chống lại bạn.

Sự thay đổi

Đôi khi www.depplay.com có thể sửa đổi Điều khoản sử dụng này. Điều khoản sử dụng được sửa đổi sẽ áp dụng đối với việc sử dụng trang web này kể từ ngày Điều khoản sử dụng được sửa đổi đăng trên trang web này. Xin hãy kiểm tra trang này thường xuyên để đảm bảo là bạn quen thuộc với phiên bản hiện hành.